top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lev i lyset


Johannes forteller oss at Gud ikke er slik de alle sammen hadde trodd, både lys og mørke, men han kommer med disse oppsiktsvekkende ord: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.” (1 Johannes 1:5)

Uttrykket lys betyr enkelt forklart god, og mørke betyr da det motsatte, nemlig ond. Legg også merke til at Johannes referer til Jesus, og sier: "Dette er det budskap vi har hørt av Ham!” Det er altså ikke Johannes som kommer med sin personlige betraktning om Gud, men han videreformidler det Jesus selv har sagt.

Så med mindre Jesus løy til Johannes eksisterer det ikke noe ondt i Gud! Før vi går videre er det viktig at vi forstår treenigheten, som er at Fader, Sønn og den Hellige Ånd er ett. De kan ikke skilles i verken tanke, ord eller gjerning, men flyter i hverandre som en uatskillelig enhet. Bare se hvordan Jesus titulerer den Hellige Ånd i Johannes 14:18:Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.”

Jesus kaller den Hellige Ånd for jeg, og i Johannes 12:45 sier Jesus dette om seg selv:

”Den som ser meg, ser ham som har sendt meg.”

Jesus er altså ett med Faderen, og i Johannes 17:21 bekrefter Jesus dette ytterligere:

”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg.” Gud, Jesus og den Hellige Ånd er ett, som igjen betyr at Jesus faktisk er Gud. Det siste er utrolig viktig at vi får åpenbart, for uten den vissheten vil vi ikke helt klare å forstå Evangeliet – de gode nyhetene. Bibelen må leses med åpenbaringen om at Jesus er Gud, for uten de ”brillene” vil man aldri kunne forstå Bibelen. Jesus kom for å korrigere det rådende tosidige gudsbildet som Skriften (GT) alene hadde gitt menneskene. Han kom personlig for å vise verden hvordan Gud egentlig er, og la oss ta noen skriftsteder som bekrefter dette:

Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Hebreerne 1:3: ”Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.” Johannes 14:6-7: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus er Gud, og Gud er Jesus. De to er ett, og sammen med den Hellige Ånd utgjør de det vi kaller treenigheten. Alle tre er fullkomment like, og har samme sinn, ord og gjerning, og sammen er de Gud. Det er umulig å skille den ene fra de andre, og det Jesus sa og gjorde her på jorden viste oss helt nøyaktig hvem Gud er, hvordan Han tenker og agerer.

Alt Jesus sa og gjorde her på jorden var i fullkommen harmoni med Faderen, og bekreftet Guds hjerte for menneskene. Jesus var og er den fullkomne åpenbaringen av Faderen som trumfer alle menneskeskapte doktriner og læresetninger, og Bibelen må derfor forstås i lys av Jesus - ikke omvendt! Tilbake til det Johannes sa om Gud, og som han hadde fra Jesu egen munn og korresponderende liv: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.”

I Gud er det altså bare lys, som er fullkommen betingelsesløs kjærlighet, nåde, barmhjertig og favør. Dette hadde Johannes ikke bare hørt Jesus si, men han hadde også opplevd Jesu ubetingede kjærlighet i praksis i mer enn 3 år. Det er dette Han forklarer i innledningen av sitt brev i 1 Johannes 1:1-2:

”Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss.” For et sjokk dette må ha vært for datidens, ikke bare skriftlærde, men også for den vanlige mann i gata. For i mer enn 4000 år var det på en måte hamret inn i menneskers sinn at Gud bestod av både lys og mørke, både godt og ondt, og belønnet eller straffet basert på dine prestasjoner FOR Gud. Oppførte du deg godt så var Gud ditt lys, men var dine gjerninger dårlige ble Gud ditt mørke. Du fikk nemlig kun det du fortjente, om det var av Guds lys eller Guds mørke. Men så kommer altså Jesus og sier det motsatte av den normale oppfatning, at Gud er bare lys! I Johannes 1:1-5 leser vi: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det.” Jesus kommer som Ordet og viser verden at Gud er bare lys. Han åpenbarer Faderen som fullkomment god, og viser oss dette i praksis. Det som skriftene kun hadde skyggebilder av, det ble nå åpenbart i kjøtt og blod.

Via Jesus får verden se Gud slik som Han er for aller første gang! Flere av Bibelens skribenter bekrefter at Gud er bare lys, og at det ikke er mørke i Ham slik de tidligere var helt sikre på. Jakob sier det slik i Jakob 1:16-17:

”Ta ikke feil, mine kjære brødre! All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.” "Ta ikke feil," sier Jakob. "Det finnes ikke mørke i Gud, men bare lys!"

Gud er altså ikke den man kunne få inntrykk av om man leste Skriftene uten åpenbaringen som Jesus gav oss. Og der er poenget i dagens leksjon, for Bibelen må nemlig leses med åpenbaringen om at Jesus er Gud, og må forstås gjennom Jesus. Bibelen kan ikke leses intellektuelt, men den må åpenbares!

Det er nemlig Jesus alt handler om, og om din oppfatning av Gud ikke stemmer hundre prosent med Ham må du la Jesus vinne over teologien din. Selv om dette innebærer at tidligere såkalte sannheter må gås tilbake på, så har du i praksis intet annet valg. Bibelen er ikke sannheten, men den handler om Sannheten, som er Jesus!

Han, altså Sannheten, lærer oss at i Gud finner du bare lys! Jeg levde en gang i mørke med en Gud som av og til var god, av og til strengere enn noen domstol i verden, og som ikke gikk av veien for å utslette enkeltmennesker, familier, samfunn, og til og med hele land. Det var en Gud som straffet eller belønnet mine gjerninger, og straffen for å svikte var blodig og brutal, og totalt uforståelig sett i kombinasjon med Hans påståtte uendelige kjærlighet. I dag lever jeg i lyset som er åpenbaringen om at Jesus er Gud. Jeg ser mer og mer av Guds fullkomne kjærlighet, og min tidligere følgesvenn, frykten, er borte. Det er ikke jeg som i meg selv har sluttet å frykte, men det er åpenbaringen om at Gud er bare lys er det som drev den bort:

”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” (1 Johannes 4:18) Hvordan får du mørket ut av et rom? Jo, du åpner opp gardinene som stenger ute lyset, og litt etter litt forsvinner mørket. Jeg levde en gang i et slikt rom, men litt etter litt fikk jeg åpenbart at i Gud fantes det ikke mørke. Den Hellige Ånd har litt etter litt tatt bort gardinene, det sløret foran øynene som stengte for åpenbaringen om at Jesus er Gud. Min venn, lev i lyset, i vissheten om at Jesus er Gud. Han er bare lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. La Jesus korrigere ditt Gudsbilde slik at det blir en kopi av Ham selv, og la denne vissheten jage ut de mørke tankene som hevder at Gud belønner eller straffer basert dine gjerninger. Du er kalt til frihet og et liv i lyset. Og dette livet i lyset er en gave – ikke en oppgave!


bottom of page