top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

JESUS SA HAN SKULLE KOMME INNEN EN GENERASJON


Når disiplene beundret det flotte tempelet i Jerusalem, så sier Jesus: "Dette som dere ser… det skal ikke være tilbake stein på stein!” (Luk. 21:6).

Jesus henviser her altså til det tempelet som disiplene så med sine øyne. “Dette som DERE SER…” Dette tempelet som disiplene så med sine øyne, dette ble revet i år 70 av romerne.

Men det visste ikke disiplene da de spurte. De visste ikke at romerne ville komme å ødelegge det i år 70. Derfor spurte de: "Når skal dette skje?" (Luk. 21:7). Og her begynner Jesus å tale om endetidstegn, som kriger, falske messiaser, trengsel, forfølgelse, jordskjelv, evangeliet forkynnes til alle folkeslag osv. Men stopp en halv! Spurte ikke disiplene nettopp når tempelet DE så med SINE øyne skulle rives ned? Og så svarer Jesus dem med å fortelle dem om endetiden?

Hva om “endetiden” ikke er fremtid men fortid? Hva om “endetiden” var i det første århundret? Hva om Jesus faktisk svarte på spørsmålet deres?

Jesus forteller dem faktisk når det skal skje. Han forteller dem ikke datoen eller klokkeslettet, men han setter en tidsbegrensning. En “best før” dato. Han setter denne tidsbegrensningen i Luk. 21:32. Han sier: “Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd.” Og da mener han alt det som han allerede har sagt, alle endetidstegnene.

Så her forteller altså Jesus at hans egen generasjon ikke skulle forgå, altså dø ut, før alle disse endetidstegnene hadde skjedd! Og når var det tempelet ble revet nå igjen? Var det ikke ca 40 år etter dette? Da var det det noen i deres egen generasjon som fremdeles levde.

Nå vil du kanskje umiddelbart legge merke til at jeg har byttet ut ordet “slekt” med “generasjon” i dette verset. For i din norske bibeloversettelse vil det sannsynligvis stå at denne SLEKTEN ikke skal forgå før alt dette er skjedd.

Men mange engelske oversettelser bruker “generation” her, blant annet King James Version, og jeg skal argumentere for at dette er den riktige oversettelsen.

Ordet dette er snakk om heter på gresk GENEA. Vi finner blant annet dette ordet i Matt. 1:17. Her står det (engelske King James Version):

“So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.”

Så det er altså;

14 generasjoner fra Abraham til David,

14 generasjoner fra David til bortførelsen til Babylon, og

14 generasjoner fra bortførelsen og til Kristus.

Her bruker de samme ordet, GENEA, til å beskrive at det er 14 slektsledd vi snakker om her, og ikke 14 slekter.

En generasjon handler om det tidsrommet et slektsledd lever. En “mannsalder” kan man kanskje si. Så en generasjon er ikke 1000 år. Vår besteforeldres generasjon begynner å dø ut nå. Vår egen generasjon har enda en del år på seg, men om 100 år er vel de færreste av oss igjen som lever i dag.

Så når Jesus sier at “denne generasjonen ikke skal forgå” så vet vi at han ikke kan snakke om 1000 år frem i tid, fordi en generasjon ikke varte så lenge.

De som mener at “slekt” er en bedre oversettelse tenker kanskje da på den jødiske slekt. At det er den jødiske slekt som ikke skal forgå før alt er skjedd. Men dersom forfatteren ønsket å si dette, hvorfor brukte han ikke heller det greske ordet ETNOS som betyr nettopp “folk” eller “nasjon”?

Vi ser at dette ordet brukes i Matt. 24:9, der det står at de skal bli hatet av alle folkeslag (ETNOS). Eventuelt kunne han også brukt ordet PHULE for “stamme”. Og, dersom Jesus hadde sagt: Denne slekten skal ikke forgå FØR alt er skjedd, betyr det at de SKAL forgå ETTER at alt er skjedd?

Så jeg tror at “generasjon” er en bedre oversettelse her. Og dette stemmer også overens med hva Jesus sa i Matt. 16:28 at noen av dem som sto sammen med Jesus ikke skulle smake døden før de så Menneskesønnen kom i sitt rike.

Så når Paulus og de andre apostlene kaller deres egen tid for “de siste dager” og “tidsalderens ende”, så gir også dette mer mening i dette perspektivet.

Endetiden har allerede vært ifølge Bibelen.


bottom of page