top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Sannheten om helvete


Hvis helvete er virkelig

Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv” i ild og svovel.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart om dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De Ti Bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo simpelthen for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor er dets røtter i hedensk religionspraksis i stedet for Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på Helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel simpelthen lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble åpenbaring om dette først gitt til hedning-nasjoner, og ikke Guds eget paktsfolk? Forventet Gud at Israel skulle lære om livet etter døden fra hedenske ikke-jøder? Hvis det er tilfellet, hvorfor advarte Han gjentatte ganger mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var så avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35) Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk - Hans egne sønner og døtre - levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete - ikke-kristne syndere?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den Mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om konsekvenser for synd som ikke har noe å gjøre med dem fordi de ikke er under den pakten?

Hvis Helvete er virkelig, siden norske bibeloversettelser bruker ordet Helvete for det greske ordet Gehenna i NT, hvorfor ble ikke dette samme stedet (Gehenna) oversatt til Helvete de mange stedene hvor det forekommer i den hebraiske formen ”Ben Hinnom” i GT?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus (som var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene) si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri advarte om ”helvete” i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig så har synd og død ved Adam hatt en mye større effekt på verden enn det gjenoppståtte liv ved Kristus. Likevel erklærte Paulus i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for størsteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers?

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige." (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.” (1 Korinter 15:21-22)

Hvis helvete er virkelig, hvordan har det seg at den eneste gangen Paulus i det hele tatt nevner ”helvete” i noen av sine brev, så er det for å erklære Kristi seier over det? (1 Korinter 15:55) Den første ”Død” i dette verset er thanatos som konkret betyr ”død” fysisk eller metaforisk, mens den andre ”Død” i dette samme verset er Hades som konkret betyr ”det usette,” mv. ”graven.”

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor sier noen av de beste bibellærde og bibelundervisere at det ikke finnes i de greske eller hebraiske manuskriptene? (William Barclay, John A.T. Robinson, Lightfoot, Westcott, F.W. Farrar, Marvin Vincent etc.)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det teutoniske ordet ”Hele,” som er navnet på gudinnen i underverdenen ”Helvete” funnet i nordeuropeisk mytologi?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal ”alle jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Johannes 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, løy Jesus da Han sa at hvis Han ble løftet opp fra jorden (korsfestet) skulle Han dra ”trekke” helkyo alle til seg? (Johannes 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Skriftene da snakke om å samle alt i Kristus? (Efeserne 1:10)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at Skriftene lover at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10)

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden ifølge tradisjonell teologi blir kun et fåtall noen gang frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk inn i å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om sjeler? For ihht til tradisjonell tolkning av Bibelen kommer flere mennesker til å ende opp i helvete enn i himmelen? Hvis det er tilfellet, hvordan kan vi da kalle Satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å forbli i en evigvarende døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (Satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

Hvis helvete er evigvarende hvordan kan herreveldet blir stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

Helvete er IKKE virkelig!

Siden helvetes-konseptet ikke eksisterer i GT, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke en gang fantes i deres Skrifter? Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Helvete er ikke virkelig for det er sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav sine fiender, Han torturerte dem ikke!

Helvete er feil oversettelse av stedsnavnet Gehenna der jødenes tradisjon med å brenne sine egne sønner og døtre til Molok lå som en skamplett i deres historie. Dette sier Gud gjennom profeten Jeremia at aldri har vært i Hans tanker.

Helvete er ikke virkelig, men Jesu advarsler handlet om jødenes skjebne 40 år frem i tid, i Gehenna, i forbindelse med keiser Titus sin ødeleggelse av Jerusalem i år 70 e.Kr.

Det finnes rett og slett ikke et helvete, et barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn, de som ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er bare nok en av løgnene fra satan, og håper disse opplysningene vil bidra til å fjerne dem fra ditt og andres sinn, en gang for alle.


bottom of page