top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Den frie viljens tre kilder


Fri vilje, har vi det, eller har vi ikke? Diskusjonene går både vidt og bredt, og i denne leksjonen skal jeg ta for meg mitt syn på temaet; fri vilje.

Før jeg går inn i mine tanker om temaet "menneskets frie vilje" vil jeg si noe om Guds vilje. Slik jeg tolker Bibel og Evangeliet er det bare Gud som har ubegrenset fri vilje. For Han er upåvirket av alle typer omstendigheter, inkludert tid, rom og materie, og det Gud har besluttet kan ingen mennesker eller omstendighet endre.

Gud har, av sin egen frie vilje, besluttet at alle mennesker skal være Hans barn.

Ef. 1:4-5: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus"

Gud har, av sin egen frie vilje, besluttet å gi oss - Hans barn - råderetten over jorden, inkludert alt jorden rommer av rikdommer og velsignelser.

1. Mos. 1:26: "Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden."

Jeg tror det er meget viktig at før vi ser på menneskets frie vilje, får et rett bilde av den allmektige Guds vilje, og forstår hvor uforanderlig den i sannhet er. Først nå vi forstår at Guds vilje er over alt annet, og at det Gud har besluttet står for evig fast, kan vi se på menneskets frie vilje.

Så la oss se litt på vår frie vilje. Hvor fri er den, er den som Guds vilje uten begrensninger av noe slag, og kan vi som Gud "ville det vi vil"? Dette skal vi se litt nærmere på, og kanskje få noe svar som gjør dette temaet litt enklere å å forholde seg til.

Som overskriften mer enn antyder har vår vilje tre kilder, og den første kilden er:

- Den hellige Ånd.

Joh. 16:13: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

Guds plan er at vi skal ledes av Ham, ved den hellige Ånd i den enkelte. Dette så vi skje i Jesu liv, der han underordnet sin vilje under Guds vilje.

Joh. 5:30: "For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg.​"

Det betyr at det til tilder kan oppleves å være en konflikt mellom to viljer, din vilje - styrt og påvirket av menneskelige tanker og forestillinger, og Guds vilje - som kanskje på tross av kortsiktige lidelser i det lange løp allikevel er det beste.

Denne konflikten ser vi tydelig kvelden før Jesus skal korsfestes, der han ber til sin Far og sier: "Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min." (Luk.22:42)

Den andre kilden som påvirker vår vilje, eller våre valg, er:

- djevelen

Vi kjenner til historien om Edens Hage, der djevelen, i en en slanges skikkelse, lurte Adam og Eva til å velge feil. Fram til da hadde deres vilje kun hatt Sannheten som kilde, og de opplevde ikke den konflikten som vi lever i der vi ikke alltid er sikre på hva som er det rette valget.

Er det Gud som leder, eller er det djevelen som manipulerer?

På en måte kan vi hevde at deres vilje ikke var fri, da de ikke hadde en reell valgmulighet? Deres eneste kilde til informasjon var jo Gud, og Han konstruerte jo ikke situasjoner der de, hvis de valgte feil, potensielt kunne ha skadet seg selv?

Nei, Gud sørget for at de tok kun riktige valg, og på en måte ledet dem uten at de hadde muligheten til å velge annerledes. Men så kom altså løgnen inn i verden, og det har siden den gang eksistert to kilder som vår vilje må forholde seg til;

løgnen og Sannheten - djevelen og Gud.

Men det er en tredje kilde som påvirker våre valg, og det er:

- Våre fem sanser

Alle mennesker er i utgangspunktet skapt med evnen til å se, høre, lukte, smake og føle. Dette er det jeg kaller rent menneskelige sanser som vi skal bruke til å "navigere" riktig i en fysisk verden, så vi ikke skalder oss selv ved å utsette oss for overdreven kulde eller varme, eller skader oss på andre vis.

Disse fem naturlige sansene vil selvsagt i veldig stor grad styre dine valg, og selv om du kan spise hva du vil, så vil smakssansen allikevel sette begrensninger. Faktisk er det slik at det er de fem sansene som velger for deg, selv om du kanskje oppfatter det til å være du som bestemmer via din frie vilje.

Som tidligere kroppsbygger pushet jeg grensene for hva kroppen tålte både hva diett og trening angår, men så mye jeg likte å på den tiden fremheve min viljestyrke, så vant kroppens sanser alltid til slutt.

Konklusjon

Jeg tolker det til at vi ikke har en fri vilje, men at det er det bare Gud som har. For der Guds vilje ikke har andre kilder enn seg selv, og derfor er upåvirkelig uansett påvirkning og omstendighet, påvirkes vår vilje av tre kilder;

Den hellige Ånd, djevelen og våre fem sanser.

Jeg tror heller ikke at vi noen gang vil få en fri vilje lik Gud, for det hadde gjort oss allmektige, og uavhengig av Guds ledelse. Men jeg tror at som barn, så lenge de er små, er avhengige av sine foreldres positive påvirkning og ledelse, vil vi som Guds barn alltid leve i dette positive avhengighets-forholdet.

Dette leder meg til avslutningen, der jeg vil si noe om dette med fri vilje, evigheten og Guds kjærlighet. For den aller verste løgnen, igjen etter min tolkning, er at vi må bruke vår påståtte frie vilje til å velge å bli et Guds barn. Velger man det ikke, vil Gud tvinges til å sende deg til helvete.

Tanken bak denne uhyrlige påstanden er at siden Gud er kjærlighet vil Han ikke tvinge deg til å bli med i Himmelen, og at din vilje i dette tilfellet faktisk står over Guds vilje. Men hvis det er sant, er ikke Gud lenger allmektig, for Bibelen sier i 1. Tim. 2:3-4: "Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne."

Jeg tror at vi må kjenne til vår viljes begrensninger, og hvilke kilder som faktisk har makt til å påvirke våre valg. Hele kristendommens teologi hviler på at mennesket har en fri vilje, og upåvirkelig av andre faktorer, er i stand til å velge sin evige skjebne. Dette mener jeg er en løgn servert av løgnens far.

Vi har IKKE en hundre prosent fri vilje slik jeg tolker det, men kan i dette jordiske livet ta valg som i stor grad kan påvirke kvaliteten på våre liv. Vi kan spise feil mat, drikke for mye, være misunnelige og ondskapsfulle, og styres mest av den kilden som vil oss ondt. Men vi kan også velge å lytte til den kilden som vil oss godt, og ta gode valg som fører til gode resultater.

Dine valg har kun makt til å påvirke forhold kun her i livet, men når det gjelder det evige Gud allerede tatt et valg. Han har besluttet, av sin frie vilje, at vi er Hans barn, og vi er gitt råderett over jorden med all dens rikdommer.


bottom of page