top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Har du olje på lampen?


Hvor mange ganger har ikke dette spørsmålet gitt oss kristne dårlig samvittighet og fordømmelse? Er vi som de kloke eller uforstandige brudepikene? Har vi sørget for å ha olje på våre lamper, eller er vi for opptatt med vårt eget ve og vel og er tomme? Er det til oss Herren vil si; "Jeg kjenner dere ikke?" (Matt. 25:12) La meg få lov til å hjelpe deg til å få fred i sinnet, og å forstå denne liknelsen. I hele Matt 24 og 25 svarer Jesus på et spørsmål fra disiplene; "Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?" (Matt. 24:3) Bakgrunnen for spørsmålet leser vi i vers 1-2: "Jesus forlot nå templet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa: "Ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein; alt skal rives ned." Dette var selvsagt dramatiske opplysninger fra Jesus. En ting er at tempelet, denne enorme bygningen skal rive i fillebiter, men noe annet og mer betydningsfullt er hva dette tempelet representerte - jødedommen, den gamle pakt og lovens regime. Dette skulle i følge Jesus snart, faktisk meget snart gå mot en dramatisk ende. Så det er ikke rart at disiplene, som var alene med Jesus på dette tidspunktet, spør han om flere detaljer; NÅR skal det skje? HVORDAN skal det skje? HVILKE tegn skal vi se etter? Nevner at disiplene ikke spurte etter "verdens ende" i betydningen hele jordklodens og dets system, men om avslutningen av denne tidsalderen der tempelet, jødedommen og Loven var det gjeldende. De brukte ordene; synteleias tou aionios som er oversatt verdens ende. Strongs oversetter det til å bety; avslutningen på denne spesifikke tidsalderen.

Det er viktig å forstå at disiplene IKKE spurte om verdens ende, men avslutningen av den tidsepoken de levde i - altså der jødedommen regjerte. De spurte ganske enkelt: NÅR SKAL TEMPELET JEVNES MED JORDEN MED DE DRAMATISKE FØLGER DET VIL FÅ ? Jesus svarer på deres spørsmål i Matt. 24 og 25, MEN i Matt. 26:1-2 sier Han: "Da Jesus hadde talt alle disse ord, sa han til disiplene: "Dere vet det er påske om to dager, og da skal Menneskesønnen utleveres for å bli korsfestet." Spørsmålet om når tempelet skal jevnes med jorden er ferdig besvart, og i Matt 26 begynner nå på et nytt tema. Vi vet i dag et Jerusalem ble ødelagt av Romerne ved keiser Titus i år 70 e. KR., og at Jesus, uten å tidfeste dette til disiplene gav dem mange liknelser som skulle gi dem svar på spørsmålet, samt advare dem om det fryktelig som skulle skje slik at de holdt seg borte fra Jerusalem på dette tidspunktet. Liknelsen om brudepikene med og uten olje på lampene var en av disse liknelsene. Utrykket "olje på lampene" betyr rett og slett å lytte til DHÅ i deg. Olje i bibelspråk er oversatt fra élaion og betyr Den Hellige Ånd Lampen er et bilde på deg, og er oversatt fra lampás og betyr; en håndholdt lampe, et kar, en lampe som bruker en veke dynket i olje.

Lampen deg, det karet som DHÅ bor i, og det å ha olje på lampen betyr således at du har en personlig relasjon med Jesus ved at du lytter og fester lit til hva Han ved DHÅ sier til deg! Denne liknelsen gav disiplene, sett i sammenheng med de andre liknelsen i Matt. 24 og 25, et fullgodt svar på deres spørsmål: NÅR skal tempelet jevnes med jorden, og NÅR skal da også jødedommen, den gamle pakt, lovens regime, avsluttes en gang for alle.

ADVARSEL Hvis du leser alle liknelsen så gir de disiplene svar på når og hvordan, men Jesus gir dem også en advarsel som er å lytte til DHÅ så de ikke er i Jerusalem når dette skjer. Se bare her i Matt. 24:15-22:

"Den ødeleggende styggedom», som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser! Når dere ser det, må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes." Dette er helt konkrete advarsler som var nyttige for de som levde i Judea på denne tiden, men totalt uten praktisk verdi for oss i dag. Forklaringen på liknelsen om brudepikene er altså:

De måtte ha olje på lampene, lytte til hva DHÅ sa, og handle i samsvar med det! Det samme sier Jesus til disiplene, dog med litt med andre ord, i Johannes 16:12-15:

"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." Dette sier Jesus rett før han skal ofres, og han vektlegger at de MÅ lytte til DHÅ (som er Jesus) i sitt hjerte. For det er DHÅ i den enkelte troende som vil åpenbare sannheten og det som er, og det som kommer. Min konklusjon blir derfor. Liknelsen om brudepikene er, sammen med de andre liknelsene i Matt 24 og 25, konkrete svar på når tempelet skal ødelegges (vi vet i dag det skjedde i år 70 e.Kr) og hvordan det skal skje, men også en klar advarsel om å huske å lytt til DHÅ i sitt hjerte. For de som IKKE lyttet, men trodde blindt på deres tolkning av Skriften (jødene) de forble i Jerusalem. Deres skjebne ble som vi vet i dag en voldsom død. Liknelsen handler IKKE om vi er gode kristne, lengter nok etter Jesus, lever rett og bra nok, men er et svar på disiplenes konkrete spørsmål i Matt. 24:3: "Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?"

Å ha olje på lampen betyr å ha en personlig relasjon med Jesus ved å lytte til DHÅ, så når de fem uforstandige brudepikene ville kjøpe olje fra andre ser vi at dette rett og slett ikke var mulig. For du må lytte til "din egen DHÅ" - ha vår egen personlige relasjon med Jesus - og således ikke blindt la seg lede av andres åpenbaringer, tolkninger og forklaringer, uansett hvor bibelske og riktige de påstår at de er. Du har Jesus på innsiden av deg selv ved den iboende DHÅ, og det er på tide at du lærer deg å stole på det Han sier til deg så du ikke blir en som blindt tror på hva alle andre forkynner. Å være kristen er å ha en intim og personlig relasjon med Jesus; eller som Han selv sa det i liknelsen om brudepikene;

å ha olje på lampen!

Strongs

syntéleia

("culminating end, finish") is not strictly "termination" but rather "consummation" (completion) that ushers in a new time-era/age (Mt 13:39,40,49,24:3, 28:20). [The KJV is misleading by rendering 4930 (syntéleia) as "the end of the world" (i.e. when it occurs with aiōn, "age/epoch"). This expression actually means "at the "consummation of the age," i.e. when it reaches its intended climax (consummated conclusion).]

élaion

olive oil (from 1636 /elaía, "olive tree"); (figuratively) the indwelling (empowering) of the Holy Spirit. While all true believers are indwelt by the Holy Spirit, none can give their oil to someone else (see Mt 25:3-8)! Each person must seek (find) the Lord for themself.

lampás

a hand-held "torch" (sometimes merely a clay vessel); a lamp that uses a wick saturated with oil.


bottom of page