top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vet du hemmeligheten?


Kol. 1:27: "Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!"

Kristus blant dere, sier oversetteren, og det indikerer at Han er blant oss, rundt oss, men ikke nødvendigvis i oss. Men la oss se på grunnteksten, for den sier ikke;

"Kristus BLANT oss" men "Kristus I oss!"

Ordet I kommer fra grunntekstordet EN, og betyr iflg Strongs:

I, på innsiden, inne i, i sfæren til, i samme tilstand som den man lever på innsiden av.

Engelsk: in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).

Det gir verset en helt annen mening, for nå blir det:

"Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus i dere, håpet om herlighet!"

Det at Kristus er i oss er hemmeligheten som i følge Paulus; "har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige." (vers 26)

Les hele uttalelsen fra Paulus, men nå med kunnskapen om at det er Kristus I OSS (ikke kun blant oss) som er den store hemmeligheten.

"For den (menigheten) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige.

Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene:

Kristus i dere, håpet om herlighet!

Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette mål arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke."

Hva er hemmeligheten? Jo, at Kristus er i alle mennesker, ja hele sitt skaperverk. Han er ALT I ALLE.

Paulus åpenbaring

De fleste jøder trodde ikke at Jesus var Messias. Paulus var en av dem, og mens han ventet på Messias fylte han tiden med egne lovgjerninger for å kjøpe seg favør og nærhet til Gud.

"Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene." (Gal. 1:13-14)

Hvilket sjokk må det derfor ikke ha vært at Jesus ikke bare åpenbarte seg som Messias FOR ham, men at Jesus åpenbarte seg I HAM!

"Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig." (vers 15-16 1930 oversettelsen)

Ordet i har vi sett oversettes fra det greske en og betyr i, inne i, på innsiden av.

Åpenbaringen må ha vært enorm! Ikke bare var Jesus Messias, men Han var i, på innsiden av Paulus!

Faktisk er det slik at ikke bare alle mennesker, men alt som er skapt er i Kristus som vi kan lese i Kol. 1:16: "For i ham er alt blitt skapt."

Men Jesus åpenbarte mer for Paulus. For det var ikke nok at Kristus var i ham og han i Kristus, men Kristus var også i hedningene! Dette budskapet, at Kristus var i alle mennesker, skulle Paulus forkynne ikke bare verbalt, men også skrive det ned (fullføre tjenesten med Guds ord Kol 1:16) så det skulle bli det vesentlige innholdet i det Nye Testamentet.

"efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene,.." (Gal. 1:16)

NB! Her er oversettelsene utydelige (uriktige med vilje?) og riktig oversettelse av grunnteksten er:

"å forkynne at Kristus også var i hedningene."

Forsøk å se for deg hvilken dramatisk endring dette må ha vært for jøden Paulus. Dette var i sannhet en helt utrolig hemmelighet han fikk åpenbart, og det snudde opp ned på hele hans tidligere teologi.

Kristus var altså ikke bare Messias, men Han var ALT I ALLE. Dette budskapet går igjen i alle Paulus skrifter, og vi finner det feks her i Kol. 1:25-27:

"For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!"

Igjen er oversetterne utydelige, for rett oversatt blir det Paulus sier, og jeg skriver i store bokstaver;

AT KRISTUS ER I ALLE MENNESKER, HÅPET OM HERLIGHET.

Kanskje dette er nytt for deg og rokker ved din etablerte teologi? Kanskje du også som Paulus har trodd at de ufrelste er utenfor Kristus, men kan komme inn om de sier ja?

Da vil jeg be deg lese det kjente såkalte frelses-verset en gang til, og hvis du leser innledningen til Rom. 10 ser du at Paulus skriver til de ufrelste.

Rom 10:1: "Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst."

Vers 5-9 sier videre: "Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den. Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst."

Hva er disse troens ord som Paulus sier vi skal forkynne til de ufrelste? Jo, at "KRISTUS ER I DERES HJERTER"

"Ordet (KRISTUS) er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner."

For evig flettet sammen med Gud

Rom. 8:38-39: "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Hvor mange ganger har du ikke lest dette verset, eller hørt det lest opp av forkynnere og talere? Det er et sterkt oppmuntrende vers som sier noe om hvor mye Gud elsker oss, og hvordan vi for evig er flettet sammen med Gud.

Men har du fått med deg storheten i siste setning?

"....ingenting....skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Det er altså ingenting, som Paulus så detaljert nettopp har beskrevet, som kan eller har evne og mulighet til å skille deg fra Guds kjærlighet. Du og jeg er for evig knyttet sammen med denne Guds kjærlighet, og sjeldent er noe i Bibelen så detaljert og grundig slått fast som nettopp dette.

Men så kommer det som jeg synes er spennende, og det er;

HVOR er denne Guds kjærlighet som, og jeg siterer;

"verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning,"

skal kunne skille oss fra?

Den er I KRISTUS!

Det gir påstanden fra Paulus et ytterligere innhold, for her slås det ettertrykkelig fast at;

INGENTING KAN SKILLE DEG FRA Å VÆRE I KRISTUS!

Du har alltid vært i Ham, og Han har alltid vært i deg. Han er alt i alle, alt er skapt i Ham, for Ham og ved Ham, og dette er den store åpenbaringen Paulus fikk på vei til Damaskus;

Jesus var ikke bare var i ham, men i ALLE MENNESKER!

Menneskeheten er for evig flettet sammen med Gud, og det er ingenting du eller andre kan gjøre for å endre det faktum. Vi er i Ham, og Han er i oss.

Vi er alle Guds slekt.

I Apg. 17:28 står det; "For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere sier: "For vi er hans slekt."

Hvem er vi? Er det kun de troende, de vi som oftest kaller frelst? Er det kun de som er Guds slekt, og de ikke-troende er det ikke? For om det var slik at både troende og ikke-troende, frelste og ufrelste er Guds slekt og dermed Guds barn, vel da må vel noen og enhver av oss revurdere Evangeliet?

Det er Paulus som er sitert, men for å se hvem han sier dette til må vi gå til vers 22-23 i samme kapittel:

"Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa: Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: «For en ukjent Gud». Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere."

Ser du det jeg ser? At Paulus sier til ufrelste som IKKE KJENNER GUD at de er i Kristus? Han siterer til og med en av deres hedenske diktere for å slå fast poenget som er at: "det er i ham vi (dere) lever, beveger oss og er til!" Videre sier Paulus at vi, og med vi er det altså fremdeles de ufrelste han taler til, er Guds slekt!

Dette er i sannhet helt ufattelige nyheter, og det er denne åpenbaringen Paulus konsekvent kaller hemmeligheten. (Kol. 1:24-29, 1. Kor. 2:7, Ef. 1:9-10, Ef. 3:2-6 og 9)

Kristus er altså i alle mennesker, og vi er alle i Ham. Se hvordan Paulus forsterker dette på den tiden radikalt annerledes budskapet:

"Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde." (Apg. 17:29-31)

Paulus kaller det å ikke forstå at vi alle er i Kristus for intet mindre enn UVITENHET, og på Guds vegne befales alle som ikke ser dette å vende om/omvende seg (tenke annerledes). Budskapet fra Paulus er at alle, også hedningene er i Kristus. Det var dette som var åpenbaringen han fikk da han var på sitt mest loviske, og trodde Evangeliet var å gjøre gode gjerninger for å kjøpe seg nærhet og favør hos Gud.

Historien finner du i Galaterbrevet, og jeg tar med noe fra Gal.1: I3-16 (1930):

"Dere har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for fedrenes lærdommer. Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene. (at Kristus også er i hedningene, ref TIH)."

Hvem er Guds slekt i følge Bibelen? Svaret er ALLE MENNESKER. Vi er alle Guds barn, og jeg vil avslutte med et vers som tåler å stå helt alene.

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Husk bare å ikke tolke dette verset feil til at oss er kun de troende, for det betyr i så fall at Gud, før verden ble skapt, utvalgte noen til frelse, andre til fortapelse. Jeg håper og tror du ser at det ikke er forenlig med det bilde av Gud som Jesus viste oss.

Alle hører med i Hans legeme.

Ef. 3:5-6: "Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet."

Alle har fått del i arven, og alle er en del av det samme legemet - Jesus Kristus.

Hvor radikalt er ikke denne opplysningen fra Paulus? Hvor mye endrer ikke dette vår tilnærming til andre mennesker, de vi kaller ufrelste? For de er jo ikke lenger fremmede, utenfor, ikke en del av Kristus, men som oss er også de utvalgt i Kristus FØR verden ble skapt!

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." (Ef. 1:4-5)

Alle hører med, alle er med, alle er inkludert, og ingen vil gå tapt! Jesus er vår garantist:

"Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset." (Kol. 1:17-20)

Oversatt feil med vilje?

La oss se litt mer på grunntekstordet for "i, inne i, på innsiden av" som Bibelen blant annet bruker for å beskrive vår plassering i Kristus.

Grunntekstordet på gresk er en og vi tar med alt det som anerkjente Strongs bruker når ordet oversettes.

en: in, on, at, by, with

Original Word: ἐν

Part of Speech: Preposition

Transliteration: en

Phonetic Spelling: (en)

Short Definition: in, on, among

Definition: in, on, among.

en (a preposition) – properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).

Det er altså åpenbart at ordet betyr i, på innsiden, inne i, i sfæren til, i samme tilstand som den man lever på innsiden av.

Men av en eller annen grunn er ikke Bibelen konsekvent i oversettelsen, og hva som er årsaken får man jo spekulere i. Min tolkning er at om ordet for "i Kristus" hadde blitt oversatt riktig alle plasser hadde hele den falske helveteslæren, læren om en evig fortapelse borte fra Gud, læren om dem og oss, rett og slett ikke ha kunnet eksistere.

Selve løgnen fra satan som sier at man må fortjene sin posisjon i Kristus, at Guds favør må fortjenes, og at Gud forholder seg til oss mennesker etter et prestasjonsbasert straff og belønnings-prinsipp hadde raknet fullstendig. Mange kirker og menigheter hadde mistet sitt grep på menneskene, og mange forkynnere hadde måttet kaste sine preken-utkast.

Jeg tror altså at "i Kristus" enkelte ganger bevisst er oversatt feil. Konsekvensene vil rett og slett bli for store om man faktisk blir opplyst om hva Bibelen sier om forholdet mellom oss og Kristus!

La oss se på hva Paulus skriver til Galaterne i Gal 1: 11-12: "Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg."

"Kristus åpenbarte seg FOR meg."

Ordet som her oversettes FOR er grunntekstordet EN, og det skulle derfor ha stått;

"Kristus åpenbarte seg I MEG!"

Dette utgjør jo hele forskjellen. For åpenbaringen var ikke at Paulus fikk møte Jesus utenfor ham selv, men at han forstod at Jesus var i ham, og at han var i Jesus.

Hvorfor er ikke dette oversatt riktig?

Men feilene stopper ikke der, for la oss lese mer hva Paulus sier: "Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin Sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene." (vers 15-16)

Grunntekstordet som brukes er igjen EN, og skal oversettes I, men her er det oversatt FOR.

"...åpenbare sin Sønn FOR meg....forkynne evangeliet om ham FOR folkeslagene."

Riktig oversettelse direkte fra grunnteksten skal være:

"Men Gud, som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, bestemte at han ville åpenbare sin Sønn I MEG, for at jeg skulle forkynne evangeliet/evangelisere om at Han/Kristus er I HEDNINGENE/FOLKESLAGENE"

Det var dette Jesus sa til disiplene at DHÅ ville åpenbare, nemlig at Han var i oss og vi i Ham.

Joh. 14:20: "Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere."

Jeg er i (en) min Far, dere er i (en) meg og jeg i (en) dere. Hemmeligheten er avslørt, og nå kjenner du til den. Dine medmennesker er således ikke lenger dine frelsesprosjekt, men dine brødre og søstre i Kristus.


bottom of page