top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vranglære?


Hva er egentlig en vranglærer? Sier Bibelen noe klart om dette? Jeg har registrert at noen kristne bruker denne betegnelsen på de som tenker annerledes enn dem, og tenkte derfor at det kunne være greit å si litt om hva en vranglærer egentlig er. Kanskje det ville være greit å vite litt om det før man skyter ut denne anklagende tittelen i retning kristne brødre og søstre?

Begrepet vranglærer slik det brukes i dag på offentlige medier er som regel alltid knyttet til Bibelen, og gis dem som avviker fra kirkens/menighetens vedtatte tolkninger, doktriner og dogmer. Den tidlige kirken innførte denne tolkningen av begrepet vranglærer da den mente at den alene - på Guds vegne - hadde retten til å fastsette den rette lære, og dermed fikk de også et behov for å avgrense denne "rette" læren fra vranglære.

I sin opprinnelige betydning betegner det greske ordet for vranglære, heresi, et parti, en skole eller en filosofisk retning. Denne betydningen finnes i Det nye testamente; i Apostlenes gjerninger 5:17 om saddukeerpartiet og i Galaterne 5:20 om partivesen, også i nedsettende betydning om sekt, f.eks. i Apostlenes gjerninger 24:5 om nasoreer-sekten.

I dag brukes begrepet vranglærer om en person som forkynner feil lære, slik de opplever det, og man har alltid Bibelen og "den rette læren" i tankene. For det er når man tolker og forstår Bibelen feil (i deres øyne) at man gjør seg fortjent til merkelappen vranglærer, og det er denne tilnærmingen til begrepet jeg aller først vil si litt om.

Kanoniseringen av de 66 bøkene som vår Bibel består av ble endelig fullført på Kirkemøtet i Karthago i år 397 e.Kr. Men Gutenbergs bibel, også kjent som 42-linjers bibelen, Mazarin-bibelen, B42 og Biblia Latina Vulgata, som ble trykt og dermed tilgjengeliggjort folket av gullsmeden og boktrykkeren Johannes Gutenberg i Mainz i Tyskland, ble ikke ferdig før i 1455.

Samlet opplag var opprinnelig trolig rundt 180 bokkopier, hvorav 45 ble trykt på pergament (tynn dyrehud). Trykketida for opplaget var tre år, samme tid som det inntil da hadde tatt å skrive én bibelkopi for hånd.

Boka innledet dermed ei ny tid da tekster og informasjon gradvis ble kopiert og spredt mye mer effektivt enn før.

Det jeg vil fram til er at ikke alle mennesker opp igjennom historien har hatt muligheten til å lese Bibelen, og dermed kvalifisere seg til tittelen vranglærer.

Moses for eksempel leste ikke Bibelen, og heller ikke Skriftene. De var jo ennå ikke skrevet! Det samme gjaldt de andre forfatterne av Skiftene, det vi kaller det gamle Testamentet, for det var jo de som skrev dem!

Heller ikke Jesus eller disiplene hadde lest Bibelen, selv om Jesus selvsagt hadde god kjennskap til Skriftene. Heller ingen av forfatterne av det nye Testamentet hadde lest Bibelen for den ble jo ikke satt sammen som bok før år 397 e.Kr. og da var alle Bibelens forfattere for lengst døde.

Som en digresjon nevner jeg at uten Bibel (og dermed uten vranglærere?) og til og med uten at kristendommen var godkjent som religion, opplevde de tidlige kristne allikevel en eventyrlig vekst, gikk fra tjue tusen til å bli over tjue millioner i perioden år 100 e.Kr til år 313 e.Kr.

Jeg gir deg all denne informasjonen bare så du skal tenke deg litt om i forhold til hva du legger i begrepet vranglærer, for om det er kun tolkninger av den moderne Bibelen så tar du feil. For det er ikke de ulike tolkningene av Bibelen som gjør et menneske til vranglærer, da Bibelen er et relativt moderne fenomen hvis man tenker tilgjengelighet. Men hva er da egentlig en vranglærer i Bibelsk forstand?

La oss gå til 2 Peter 2:1 og se hva som står der: ”Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere.” Det greske ordet er pseudodidaskalos og betyr enkelt og greit en lærer av falske ting, en vranglærer.

Som vi forstår kan det ikke være deres tolkninger av Bibelen Peter advarer mot, for den ligger langt fram i tid. Så hva er det da? Et første hint får vi i vers 3 der vi leser: ”De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere.”

Ved å lese videre i versene 4-9 ser vi at Peter sammenstiller vranglærere med de englene som syndet, den gamle verden som ble slukt i vannflommen, og de ugudelige i byen Sodoma og Gomorra. Peter peker altså på menneskers holdninger, motiv og handlinger, og ikke tolkninger av en ennå ikke utgitt Bibel.

Versene 12-14 utdyper: ”Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall og få lide vondt for det onde de har gjort. De nyter å svire ved høylys dag. De er til skam og skjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og fråtser, nytelsessyke som de er. De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg.”

I vers 18-19 kommer Peter med ytterligere beskrivelser: ”For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utskeielser lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som lever i villfarelse. Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet.”

Som du ser er det temmelig harde ord, og jeg tror kanskje at ikke alle de som slynger om seg med slike karakteristikker i dag har tenkt over hvilken beskrivelse Bibelen legger i begrepet vranglærer?

La oss så gå til Palus brev til Titus, og se hva han sier om vranglærere i Titus 1:10: ”En vranglærer skal du tale til rette én gang og to ganger og så vise ham fra deg.” Vi vet nå at det ikke kan være de som tolker Bibelen ”feil” Paulus adresserer, så hvem er denne vranglærere Paulus tenker på?

Da må vi først se hva Paulus brev til Titus egentlig handler om, og det ser vi i vers 5: ”Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.” Brevet Paulus skriver til Titus er altså en beskrivelse av denne spesifikke oppgaven, og det er flere momenter/oppgaver i dette, blant annet å håndtere det Paulus kaller vranglærere.

Hvem disse vranglærere er, og hvor de finnes forklarer Paulus i Titus 1:10-11: ”For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill. Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.”

En vranglærer, også av Paulus kalt en falsk lærer, finner man altså spesielt blant de omskårne og troende jødene!

I vers 14-16 forklarer Paulus mer om disse vranglærerne til Titus: ”De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.”

En vranglærer er altså en som går imot nåden og fremdeles holder på den gamle paktens regler og bud, bruker dette for å holde folk i trelldom, og som via denne kontroll-mekanismen har som motiv å berike seg selv (for egen vinning).

Den moderne tids vranglærer er derimot en som av andre påstås å ha feil tolkning av Bibelen, men som vi har sett er ikke det den bibelske beskrivelsen. Det var kirken som i et forsøk på beholde kontrollen over massene gav vranglærer dette nye moderne og ubibelske innholdet, og som i 1179 iverksatte Inkvisisjonen, en kirkerettslig ordning for å avsløre kjettere og heresi, det vil si vranglære.

Straffen for vranglære - altså en annen lære enn den kirken definerte som rett - var intet mindre enn å bli brent levende på et bål!

I dag blir ikke de som av andre defineres som vranglærere brent på bål, men hengt offentlig ut på Facebook i en slags religiøs gapestokk. Man advares mot disse menneskene, og ofte stenges slike helt utenfor det kristne felleskapet. Selv har jeg mer enn en gang, og til og med av pastorer og ledere blitt ”dømt” til undergang og fortapelse, og alt dette i full offentlighet!

Håper denne informasjonen gir deg et litt mer opplyst og bibelsk syn på hva en vranglærer er, og at du tenker deg om både en og to ganger før du klistrer denne lite flatterende merkelappen på dine brødre og søstre i Kristus. Kanskje ta en titt i speilet først?


bottom of page