top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det treenige Guds Ord


Treenigheten er at det er Gud, Jesus og den Hellige Ånd som i en uatskillelig enhet samlet er Gud. De er 3, men samtidig er de ett. I Johannes 17:21 bekrefter Jesus at Han er ett med Faderen ved å si disse ord: ”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg.”

Johannes bekrefter også at Jesus er Gud, og sier i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” Som Jesus er ett med Gud, er Han samtidig også ett med den Hellige Ånd, og i Johannes 16:13-15 ser vi at Jesus knytter både Gud og den Hellige Ånd sammen med seg selv:

”Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” Enheten mellom Jesus og den Hellige Ånd blir klart og tydelig slått fast i Johannes 14:16-18 der Jesus sier:

”Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.” Jesus kaller den Hellige Ånd for JEG, og sier om den Hellige Ånds komme til jorden: ”Jeg kommer til dere!” Den Hellige Ånd og Jesus er like ett som Jesus og Faderen er ett, og sammen utgjør Faderen, Jesus og den Hellige Ånd en hellig treenighet. Det treenige finner vi også i skapelsen, og ingenting kan eksistere uten en treenighet bestående av tid, rom og materie.

For om du har materie men ikke rom, HVOR skal du plassere det?

Har du materie og rom, men ikke tid, NÅR skal du plassere det?

Eksistens er umulig uten at treenigheten av tid, rom og materie er til stede samtidig, og hver for seg består disse 3 faktorene også av en treenighet.

Tid består av fortid, nåtid, og fremtid.

Rom består av lengde bredde, og høyde.

Materie finnes i gass, væske, eller fast form.

Den treenige Gud har skapt virkeligheten slik vi kjenner den som en treenighet av treenigheter. Det samme prinsippet med treenighet finner vi i Bibelen, det vi ofte referer til som Guds Ord. Det består av 3 forskjellige elementer som er det skriftlige materialet Bibelen, Jesus og den Hellige Ånd. Det er umulig å skille disse 3, og om du prøver å forstå hvem Gud er ved å kun forholde deg til Bibelen vil du aldri klare det. Det er rett og slett umulig da Guds Ord IKKE er Bibelen alene, men en samhandlene enhet bestående av 3 hellige elementer.

Guds Ord er en treenighet. Gud vil vise oss hvem Han er, og for å se sannheten om Gud må vi forstå at Guds Ord ikke er Bibelen alene, Jesus alene, eller den Hellige Ånd alene. Da som nå finnes det det vi kaller bokstavtro kristne, som hevder sin tro på skriften alene, og at de via den har et rett bilde av Gud. Hør da hva Jesus sa til datidens skriftlærde som hevdet det samme:

”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” (Johannes 5:39-40) Det Jesus sier til dem er at det er umulig å få rett gudsbilde via Skriften alene, og se hva Han sier til dem om konsekvensene av deres fremgangsmåte i versene 37-38:

”Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt.” Jesus forklarer dem at Bibelen må forstås og/eller tolkes gjennom Jesus, og at det er Ham det hele handler om. Bibelen alene er altså ikke Guds Ord, men den er kun en av de 3 elementene i treenigheten. De bokstavtro kristne på den tiden satte sin lit til kun ett av elementene – Skriften – men uten å anerkjenne Jesus ble de forblindet og ført vill. Disiplene hadde 2 av elementene, både Skriften og Jesus. De hadde tilbrakt flere år sammen med Jesus, og lært Ham å kjenne personlig. Men dette var allikevel ikke nok til å forstå hvem og hvordan Gud er, og i Johannes 14:8-9 avslører Filip dette ved å spørre Jesus:

”Da sier Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?” Jesus svarer nesten litt retorisk ved å si: ”Kjenner du meg ikke?”

Svaret indikerer at det burde vært åpenbart for ham at Jesus er Gud, men dette forstod altså ikke disiplene selv om de hadde god kjennskap til både Skriften og til Jesus. De manglet den siste delen i det treenige Guds Ord, nemlig den Hellige Ånd. Uten dette tredje elementet så de kun deler av sannheten, og Jesus forklarer:

”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet.” (Johannes 16:12-13) Jesus sier til disiplene at Han ennå har mye å si til dem, men at de ennå ikke kan bære det. De har hørt Jesus forkynne fra Skriftene, de har vandret med Jesus og fått oppleve Hans ubetingede kjærlighet og nåde i praksis, men ennå ser de altså ikke hele og fulle sannheten om hvem Gud er.

Årsaken er at de trenger det tredje og siste elementet i den treenigheten Guds Ord – de trenger den Hellige Ånd! Ønsker du den fulle sannheten så du kan vite sikkert hvem Gud er? Det tror jeg at du ønsker, og da trenger du å kjenne til alle 3 elementene i Guds Ord; Bibelen, Jesus og den Hellige Ånd. Det er umulig å kjenne Gud ved Skriften alene, Jesus alene, eller den Hellige Ånd alene. Du må ha alle tre! Bibelen peker på Jesus, men gir oss ikke hele bildet alene. Jesus kom for å vise oss Faderen, og for å sette oss på sporet av hvem Gud egentlig er. Den vanlige oppfatningen av Gud da Jesus kom var at Gud hadde sitt forhold til oss basert på våre gjerninger, og at Han straffet og belønnet i henhold til kvaliteten på dem. Dette gikk Jesus i rette med, og det er derfor viktig at vi korrigerer vårt gudsbilde etter Jesus. Men vi trenger altså det tredje elementet i treenigheten, den Hellige Ånd, for å få den hele og fulle sannheten. For vi kan ikke forstå Gud intellektuelt, men Han må åpenbares ved den Hellige Ånd for vårt indre menneske. Sannheten kan ikke forstås, men den må åpenbares, og det er der den Hellige Ånd kommer inn i bildet.

Guds Ord er en treenighet bestående av Bibelen, Jesus og den Hellige Ånd. De er ett og skal ikke skilles, men sammen vil de gis oss hele sannheten om hvem Gud er.


bottom of page