top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesus eller teologi?


”Selv om vi er uenige så vil jeg vi på tross av dette skal være venner!” Uenigheten det refereres til er innen temaet teologi, og som aktiv blogger, forfatter og bibellærer treffer jeg mange med mine synspunkter om hvem og hvordan Gud er. Ikke alle er enig med meg i alt, men på tross av en slik teologisk uenighet vil allikevel mange fortsatt være venner.

Og det er jo isolert sett fantastisk, men det ligger noe mer i denne utstrakte hånden. For det normale er faktisk at teologisk uenighet ikke sjeldent fører til uvennskap, ja til og med fiendskap om det teologiske gapet blir for stort.

Dette ser vi i full blomst på Facebook der den ene teologiske grupperingen skyter sine dårlig skjulte gift-piler mot annerledes-tenkende, som raskt skyter tilbake. Begge karakteriserer hverandre som teologisk villfarne, og har som mål å avsløre fiendens spill i vår midte. De har sine individuelle teologiske korstog, og som i alle religiøse kriger opp i gjennom tidene er det selvsagt kun de som har Gud på sin side.

Beviset på at Gud er med dem og ikke de andre, finner de i deres teologi! Men hva er egentlig teologi? I Wikipedia forklares dette slik:

”Teologi var fram til 1700-tallet stort sett beskrevet som læren om Gud. Selve begrepet er dannet av gresk theos Gud og logos ord, lære. Fra Friedrich Schleiermacher og Immanuel Kants tid gikk fagområdet innenfor den protestantiske tradisjon mer til å bli forstått som en beskrivelse av kristendommens syn på Gud, og ikke minst kristendommens forståelse av seg selv som religion. Teologi kan også brukes som betegnelse på de trosutsagn eller læreinnhold som uttrykker den aktuelle religionen i et innenfraperspektiv, eller som er ment å skulle uttrykke den.”

Teologi er altså læren om Gud som definerer din oppfatning om hvem og hvordan Gud er.

Innholdet i læren kommer fra det vi i dag kaller Bibelen, som ble trykket for første gang i ca 180 eksemplarer av gullsmeden og boktrykkeren Johannes Gutenberg i Mainz i Tyskland i 1455. Som en kuriositet kan jeg nevne at trykketiden for en bok var hele 3 år, faktisk like lang tid som det tok å skrive en bibelkopi for hånd!

Bibelens innhold og opprinnelse har vært gjenstand for granskning og tolkning gjennom århundrer, og er det fortsatt. Bibelen ble ikke skrevet som et samlet bokverk, men består av 66-73 (avhengig av trosretning) ulike små bøker/skrifter som er inndelt i to distinkte deler; Det gamle testamente (GT) og Det nye testamente (NT). Samlet utgjør disse Bibelens kanon.

Ok, nok teori og over til kjernen i dagens leksjon som reflekteres i overskriften; Jesus eller teologi? Jeg tenker at vi bør legge mindre vekt på vår personlige teologi, altså hvordan vi tolker Bibelen, og mer vekt på Jesus. For vi er alle enige om Jesus og Hans betydning, og at Han er den faktoren som samler og binder oss sammen.

Men med teologien er det ofte motsatt, og om ikke Jesu liv får trumfe hodekunnskapen vil den mer spre enn samle. La oss se litt på noen eksempler fra Bibelen der Jesus adresserer dette, og vi går til Johannes 8:39-40:

”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Ved første øyekast kan det se ut som om Jesus sier til jødene at de ikke skal granske Skriftene, men om vi leser nøyere så ser vi at det ikke er tilfelle. Jesus sier altså IKKE at skriftlesning er feil, men at uten åpenbaringen om at det er Han som er Gud vil Skriften isolert sett kun bli døde bokstaver.

Det bildet jødene hadde av Gud – deres teologi – var helt feil på tross av deres over-grundige studier av Skriften! Hva kan grunnen være? Jo, Jesus forklarer det i vers 40: ”Dere vil ikke komme til meg!”

I dag mener jeg å se det samme, nemlig at mange lar det handle om teologi mer enn Jesus ved at de lar bokstaven vinne over den ubetingede kjærligheten. Det fører til splittelser og til og med uvennskap, og menigheter og tjenester går i stykker på grunn av menneskers ulike oppfatninger av hvem og hvordan Gud er. Man blir redd sin bror eller søster, og lukker dører og stenger relasjoner. Alt på grunn av teologi!

Men Jesus kom ikke med en teologi som skulle forklare oss hvem Gud er. Han kom heller ikke med en revidert utgave av Skriften, men Han kom personlig i kjøtt og blod. "For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." (Johannes 1:17)

Jesus kom ikke for å fortelle oss om Gud, men Han kom som Gud, og dette slår Johannes tydelig og klart fast i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Jesus erstattet tempelet med seg selv, presteskapet med seg selv, og til slutt ofringene ved å selv bli det endelige offeret. Jesus kom for å være Gud for oss og blant oss, og Han ble det synlige bildet på den fram til da usynlige Gud:

”Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er menigheten.”

Min teologi er ganske enkelt Jesus der alt i Bibelen må underordne seg Ham, og jeg lar Jesus bestemme selv om hodet mitt ikke helt henger med. Jeg tror det er hundre prosent sant at Jesus kom for å vise oss Gud i tanker, ord og ikke minst i gjerning. Dette er min teologi - verken mer eller mindre.

Jesus demonstrerte ubetinget kjærlighet, og avslørte fiendens løgner som hevdet at vi fikk kun det vi fortjente, og jeg tror vi i disse dager er inne i en verdensomspennende reformasjon – kall det gjerne en vekkelse – der Gud skal åpenbare sitt hjerte til alle mennesker. Gud er kjærlighet uten betingelser, og når dette lyset går opp for oss får det noen voldsomme konsekvenser for tidligere innlærte sannheter.

En rekke doktriner får nemlig sine velfortjente dødsstøt når man ser at alt Gud gjør kommer fra en kilde av ubetinget kjærlighet. Denne åpenbaringen fører til at begreper som straff, hevn, vrede, og andre rent menneskelige "mørke" egenskaper må vrakes. For de eksisterer ikke lenger i en Gud som KUN vil oss det beste, da det i Ham ikke eksisterer mørke, men kun lys!

Jeg er selvsagt ikke imot bibel-kunnskap, og takker Gud for norske lærere som blant annet Finn Arne Lauvås og Lars Kraggerud. De gir meg masse kunnskap som er viktig og bra, men jeg lar ingenting få fortrinn fremfor det Jesus viste og viser meg via sitt liv her på jorden. Han er Gud, og Han er min eneste og endelige fasit når det gjelder teologi.


bottom of page