top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Utenfor boksen


Da jeg begynte å trene i sekstenårsalderen gikk jeg selvsagt mot strømmen. For det var bare sånn jeg var, og sånn jeg er. Jeg tenker utenfor boksen! Ikke fordi det er planlagt, opprørsk, eller fordi jeg har valgt det selv, men jeg er bare skapt sånn. Du får meg ikke inn i andres bokser og andres tankemønster, men jeg vil finne ut av alt på egen hånd. Helt fra jeg var liten har jeg stilt spørsmålstegn til alt, og spesielt til det som ”bare var sånn for det har alltid vært sånn!” Uansett hva jeg ble fortalt, så kom spørsmålet opp i meg: ”Hvorfor det egentlig? Kan det være en annen måte som er bedre?”

I samfunnet generelt blir det å stille spørsmål, være grundig, og å ikke tro på alt som blir fortalt sett på som noe udelt positivt. De som tør å tenke utenfor boksen er de som utvider boksene, sprenger rammene for hva som er mulig, og som finner opp nye og bedre veier og metoder. Vi kaller dem ofte for gründere. I menighetsliv er det dessverre ofte motsatt, for der skal du helst ikke stille spørsmål med noe som helst. Der du i klasserommet fikk ekstrapoeng for å spørre, er det motsatt effekt på denne arenaen.

Her kan du ende opp med merkelappen ”opprører” der du i klasserommet fikk merkelappen ”engasjert og dyktig elev!” Som mange av dere vet var jeg i Jehovas vitner i 8 år, og der ble jeg for første gang i livet kneblet og nektet å undre meg. Våpenet de brukte mot meg var deres utgave av Gudsfrykt, som ikke var noe annet enn ren og skjær dødsfrykt. Lederne i menigheten påberopte seg nemlig å høre fra Gud på dine vegne, og at det var de som kunne fortelle deg om du var inne eller ute med Gud. Når noen har livet ditt i hendene på den måten da skapes det IKKE et miljø for undring og vekst, men for kontroll, manipulasjon og tilbakegang. Men takk Gud for at jeg kom meg ut i live, og Gud hadde ikke glemt meg slik jeg var sikker på. Jeg ble fri og kunne bli meg selv igjen - den personen Gud hadde skapt meg til som stilte spørsmål til absolutt alt, og spesielt det som var etablerte, oppleste og vedtatte sannheter. Aldri mer skulle jeg tillate at frykt for Gud fikk kneble meg, men jeg ville finne ut av alt selv.

Paulus var på mange måter mitt forbilde, og jeg leste med stor iver det han sa i Galaterne 1:12: ”Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.” Paulus tenkte utenfor boksen!

Han gikk direkte til kilden, og det gjør jeg også. Jeg vil tenkte større tanker enn de som er tenkt til nå, og gjøre alt jeg kan for ikke å begrense Gud i mitt liv. Jesus sa jo også til disiplene at Han hadde mye mer å si dem, men at den Hellige Ånd måtte åpenbare dette nye for dem.

”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.” (Johannes 16:12-13) Det er mer å se, og mer lys å få. Jesus taler til oss også i dag via den Hellige Ånd som bor i oss, som vi kan lese i Johannes 16:14: ”Han skal herliggjøre meg (Jesus), for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.”

Jeg tenker som da jeg begynte å trene, at inntil jeg er bedre enn Arnold så er det fremdeles et stort forbedrings-grunnlag! På grunn av denne nysgjerrige holdningen ble jeg blant annet norgesmester, og hadde en lang og spennende idretts-karriere. Hvor mye viktigere er det da ikke å se at så lenge du ikke har samme resultater som Jesus, at du har mer å gå på? Hvor viktig er det ikke å innse at du faktisk begrenser Guds tilgjengelig kraft og autoritet ved at du tenker for smått? Se bare hva Jesus sier til disiplene i Johannes 14:12, og ta det til deg personlig: ”Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.”

Har vi litt å gå på? Ja, jeg tror det. For Jesus er ikke som noen tror kun et eksempel FOR oss, et forbilde, og en vi aldri vil kunne prestere i nærheten av. Han er et eksempel OM oss! Som Han levde og opererte i Guds overlegne kraft skal og kan også vi gjøre, som det klart og tydelig bekreftes i 1 Johannes 4:17: ”For som Kristus er, slik er vi i denne verden.” Og bare les hva som egentlig står her i Efeserne 1:18-20: ”Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde.”

Du har til din disposisjon intet mindre enn den kraften Gud brukte da Han reiste opp Jesus fra de døde. Da blir det feil å si at man er svak, ikke sant? Vi begrenser alle i større eller mindre grad Gud i våre liv med hvordan vi tenker, og jeg oppmuntrer deg derfor til å våge å stille de ofte vanskelige og utfordrende spørsmålene, og å tenke utenfor boksen. Er Gud kanskje større og bedre enn vi til nå har trodd? Hvorfor opplever vi ikke de under, tegn og mirakler i våre liv slik Jesus gjorde? Det er åpenbart at det er mer å se, mer å få, men hva er det som hindrer? Se hva Jesus sa til disiplene som det endelige beviset på at Han var Gud, og det er bare så utrolig. I Johannes 14:11 sier Han dette til Filip: ”Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.” Jesus viste til resultatene, og lot de tale for seg selv. Det språket forstår jeg, og jeg tror alle Guds folk kan enes om at Jesus var Gud på grunn av de gjerningene Han gjorde.

Se igjen hva Jesus sa til Filip: ”tro meg på grunn av gjerningene!” Det Jesus gjør, det virker. Det er ikke bare ord! Nåden virker den også, for nåden er Jesus i oss og ikke en billig tillatelse til å leve som man vil, uten konsekvenser. Nei, nåden er Jesus og Hans kraft og autoritet i oss, og som Jesus sa til Filip sier jeg til deg i dag. Se på gjerningene, for uten gjerninger er troen død! Det skal fungere. Min venn, tenk utenfor boksen. Handle mer og si mindre. Bedøm ditt eget liv og om i hvor stor grad du begrenser Gud, og gjør noe med det! Hold deg ydmyk, tolk mindre, si mye mindre, lytt mer til Ånden, og la heller gjerningene snakke for deg. Fungerer det? Går det fremover? Blir du mer og mer lik Jesus også i det ytre?

Svaret på dette vet bare du, men jeg vet i hvert fall at for egen del så er det så uendelig mye mer å se og oppleve. Jeg tror at vi lever i en utrolig tid der Guds sanne karakter skal åpenbares for hele verden, og at alle skal få se at Jesus var og er Gud! Alt for mange sliter med feil Gudsbilde, og tør ikke tenke utenfor boksen. De har bestemt seg i forhold til Gud, og at Han er sånn som de tror og tenker. Punktum! Men jeg tror det er så uendelig mye mer å se av Gud, og derfor søker etter svar som er utenfor de etablerte boksene. Jeg bare vet at jeg ikke finner hele svaret kun i de etablerte sannhetene, men at Guds Ånd i meg vil åpenbare mer og mer lys over Evangeliet. Det er spennende og utfordrende, og jeg kjenner jeg må passe på så jeg ikke går for fort frem. Men jeg tror at Gud lønner den som søker Ham, og at Han alltid gir visdom til den som ber Ham. Så lenge motivet er å vinne hjerter, ikke diskusjoner, og så lenge enhet blant Guds folk er et mål tror jeg at jeg trygt kan tenke større tanker enn noen gang tidligere.

Det er spennende utenfor boksen, og jeg kan bekrefte at ditt forhold til Jesus blir enda mer intimt utenfor enn innenfor. Jeg vil oppfordre deg til å bedømme hvilken påvirkning du har på de rundt deg, og spør deg selv om det kanskje er mer lys å få? Tror du at Jesus har mer å gi deg, mer å utføre gjennom deg, og at du kanskje faktisk begrenser Gud litte grann?

Jeg vet at jeg gjør det, men en ting gjør jeg - jeg glemmer det som er bak og strekker meg etter det som er foran. Det som er utenfor boksen!


bottom of page