top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Trenger du nye briller?


Bibelen kan ikke leses og forstås med den gamle Pakts briller. I 2 Korinter 3:13-15 bekrefter Guds Ord dette slik: ”Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Men de ble forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest.” Dette sløret må bort, og det skjer kun ved at man omvender seg fra det gamle tankesettet om straff og belønning som stammer fra kunnskapens tre, og til det nye tankesettet om nåden som kom med Jesus. ”Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.” (vers 16)

Ordet ”omvendelse” betyr å endre hvordan man tenker – ikke å endre oppførsel! Først når man vender seg bort fra det gamle tankesettet og til det nye, fra Moses til Jesus, vil du få ”nye briller” så du ser herligheten i den nye Pakten klart og tydelig: ”Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.(vers 18)

Ordet "herlighet" kommer fra ”doxa” og betyr ”oppfatning, måte å tenke på.” I dette stykket velger jeg å kalle det "briller." Jeg har holdt på noen år med å forkynne Guds nåde, betingelsesløse kjærlighet, og den ufattelige betydningen Hans gjerning på korset fikk for oss mennesker. Etter Jesus død og oppstandelse skjedde det mest dramatiske som noen gang har skjedd på jorden. Løgnen om Gud som ved lovens hjelp hadde terrorisert menneskene i mer enn 4000 år var endelig avslørt ved at den ble naglet til korset sammen med Kristus! Satan og alle hans demoner ble avvæpnet og beseiret, og Jesus tok livet av lovens løgn som hevdet at Gud opererte etter systemet ”straff og belønning.” Nåden seiret, Jesus stod opp igjen, og vi kunne returnere til det opprinnelige tankesettet som eksisterte i Edens Hage før fallet.

Det at Jesus ble naglet på korset var faktisk ikke det mest oppsiktsvekkende, men det virkelig revolusjonerende var at synden og dødens lov, din og min synd, og det gamle tankesettet om straff og belønning ble naglet på korset samtidig. Hele menneskeheten - alle som har levd og vil leve, døde sammen med Jesus på Golgata. Men vi ikek bare døde, men vi stod også OPP sammen med Ham - like hellige, rettferdige og feilfrie som Han!

Nåden triumferte over loven! Jesus viste ved flere anledninger på jorden at nåden var størst, og at den var loven overlegen. Blant annet så helbredet Han nesten konsekvent alltid på sabbaten, (Lukas 14:1-6) noe som var et lovbrudd om man skulle følge Moseloven til punkt og prikke. Og i historien med kvinnen som var grepet på fersken i ekteskapsbrudd kom loven til kort, og nåden beviste igjen sin overlegenhet. (Johannes 8:1-11) Begge de 2 paktene er nådepakter, både den gamle og den nye. Det var Gud i sin nåde som opprettet den første pakten med Israel, og som i nåde årlig tilgav hele folket deres synder. Uten Guds aktive tilgivende nåden så ville faktisk hele folket innen kort tid blitt utradert som en følge av deres manglende evne til å oppfylle lovens umenneskelige krav. Mange lurer på hvorfor Gud tillot at loven ble til, og det er blant annet fordi menneskeheten måtte erfare sin manglende evne til å oppnå rettferdighet ved egne gjerninger. Det gamle tankesettet som fokuserte på våre prestasjoner for Gud skulle fjernes, og det opprinnelige skulle gjeninnsettes.

”Loven kom til for å gjøre fallet større.” (Romerne 5:20) Mange kristne trenger nye briller, og jeg ønsker å hjelpe til at det skjer. Jeg treffer daglig mennesker, via personlige møter og på Facebook, som strever med å forstå Gud gjennom sine gamle briller. De brillene som ikke ser forskjellen på paktene, og som siterer de krav Jesus stilte til menneskeheten FØR korset som om de var til oss. Som da Jesus sier i Lukas 14:26: ”Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel.” På grunn av feil briller forstår de ikke at dette var sagt i den gamle Pakten, og at Jesus HAR oppfylt disse omfattende kravene på et korset. Hadde vi måtte oppfylle alle krav i den gamle Pakten, og det som Jesus faktisk la på toppen av disse som blant annet i Bergprekenen, ja da hadde vi alle vært evig fortapt.

Matteus 5:20: ”Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelrike.”

Mange kristne trenger virkelig å få på seg nye briller så de forstår forskjellen på de 2 Paktene, så de ser og forstår at vi lever i den nye Pakten. De trenger å bli åpenbart de 2 tankesettene som eksisterer parallelt i Bibelen, og at det tankesettet om straff og belønning som Lucifer er ansvarlig for er en løgn! Det er ikke sant at Gud lar dine prestasjoner telle for eller mot deg, for Hans forhold til deg er rent relasjonelt. Guds rike handler om familie, og at du er Hans barn!

Du er innsatt - ikke ansatt! I 1 Johannes 4:10 står det: ”Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” Med riktige briller trenger du nesten ikke å lese mer enn dette for å forstå Evangeliet. Her ser vi at Gud elsker oss fordi Han er kjærlighet – ikke fordi vi nødvendigvis er så elskelige. Jeg er like glad i dette verset som jeg er i Johannes 3:16 – den lille Bibel. Hebreerne 1:3 tar livet av forestillingen om en lovisk Gud som operer etter systemet og straff og belønning, og sier at Jesus viste oss hvem Gud virkelig er: ”Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.” Hebreerne 7:26:27 bekrefter at alle menneskenes synder er tilgitt – både i fortid og i fremtid: ”Ja, en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene. Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv.” Min venn, tillat den Hellige Ånd og gi deg nye briller så du også kan se nåden i den nye Pakten, og forstå forskjellen på de 2 tankesettene som eksisterer i Bibelen. De nye brillene vil la deg se klart at det er korset som er skillet mellom paktene, og ikke kun det hvite arket mellom det gamle og nye Testamentet. Alle krav i Bibelen som er stilt til mennesket er oppfylt av Jesus. Alt det mennesket måtte prestere i forhold til loven, det presterte Han. Så hva er da igjen til deg og meg? Jo, du skal ved å tillate sinnets fornyelse (Romerne 12:1-2) la den Hellige Ånd ta av deg dine gamle loviske briller, og sette på deg de nye brillene som er vasket i Jesu blod. De som ser det som Gud ser, og som vil lede deg på veien inn i troens hvile.


bottom of page