© 2017 by Ministry Webdesign

  • b-facebook
  • YouTube - Black Circle

Søk i bloggen

November 14, 2019

November 12, 2019

November 8, 2019

November 6, 2019

Please reload

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Forkynte Jesus om helvete?

November 26, 2017

Det finnes de som er overbevist om at Jesus forkynte om helvete, og at denne kommende vredesdommen der de ikke-kristne skal lide i all evighet faktisk var selve bærebjelken i budskapet. For om ikke det fantes et helvete, hvorfor måtte da Jesus dø på et kors? Eller hvorfor skal vi forkynne himmelen om det ikke var et helvete å unnfly, er deres resonnement.

 

Det finnes mange meninger om emnet, men i denne leksjonen vil jeg se på hva Bibelen har å fortelle oss. Det aller første jeg vil se på er selve ordet helvete, og via et kjapt søk i min norske Bibel fra 1978/85 og 2011 så nevnes ikke helvete i GT ene eneste gang, mens i NT finner jeg det kun 10 ganger.

 

Dette er litt spesielt om det virkelig var slik at det eksisterte et helvete med evig tortur i en ildsjø for de som ikke tar imot Jesus som sin frelser? Hvorfor gis ikke advarsler om helvete større plass? Hvorfor denne omtrent totale stillheten om et så utrolig viktig emne? Kan det være at det er noe vi har misforstått?

 

Hvis helvete er virkelig.

 

- hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke evig tortur i ild og svovel.

 

- hvorfor ble ikke Kain advart om dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder.

 

- hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De Ti Bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde simpelthen for velsignelser og forbannelser i dette livet.

 

- hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok, (i Gehenna-dalen) var så avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35)

 

- hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han selv planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk – Sine egne barn levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

 

- hvordan kunne apostelen Paulus (som var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene) si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri advarte om helvete i noen av sine brev?

 

- hvorfor ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette gjentatte ganger?

 

- hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne?

 

Hva det nye Testamentet sier om helvete.

 

Den første store ansamling av referanser til Gehenna/helvete finner vi i Bergprekenen (Matteus 5:22, 29, 30) Jesus nevner Gehenna ved 3 anledninger, og Jakob bruker samme ordet 1 gang. Det er ALT!

 

Første gang

 

Matteus 5:29-30: ”Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. (GEHENNA)  Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. (GEHENNA) "

 

Markus 9:43-47: ”Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, (GEHENNA)  til ilden som aldri slukner, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner. Og om foten din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, (GEHENNA)  der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, (GEHENNA)  der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.”

 

Andre gang

 

Matteus 10:28-30: ”Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. (GEHENNA)   selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.”

 

Lukas 12:4-7: ”Til dere, mine venner, sier jeg: Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel og siden har makt til å kaste i helvete. (GEHENNA)  Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte! Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.”

 

Tredje gang

 

Matteus 23:29-33: ”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier: ‘Hadde vi levd i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod.’ Slik er dere selv vitner om at dere er barn av dem som slo i hjel profetene. Fortsett da i fedrenes spor til målet er fullt! Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? (GEHENNA)” 

 

Fjerde gang

 

Jakob 3:6: ”Også tungen er en ild, en verden av ondskap blant våre lemmer. Den smitter hele kroppen og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete. (GEHENNA)”

 

Ingen av de andre Bibelske skribentene nevner GEHENNA (helvete) med ett eneste ord! Denne "stillheten" rundt helvete  i Bibelen burde ringe i noen bjeller. Har vi tatt feil?

 

Hva helvete betyr.

 

Gehenna referer til en søppelplass utenfor Jerusalem der man brant søppel, døde dyr, og også lik av forbrytere. Det oversettes med helvete, et konseptet med evig straff der vi skal utsettes for en tortur som får enhver skrekkfilm til å blekne. Helvete er et relativt moderne ord, som stammer fra det engelske hel, helle, og har betydningen underverden, skjule, gjemme. Det oppstod i ca 725 e.Kr og ble faktisk innført i Bibelen med den hensikt å få inn dette hedenske konseptet med en evig straff i en underverden i Bibelsk teologi og vokabular! (ref engelsk Wikipedia)

 

I senere tid har Snorre Sturlason i sitt EDDA bidratt med sin beskrivelse av skapningen hel som regjerer i underverdenen med samme navn, og ikke mins Dantes inferno som kom på 1300 tallet som beskriver Dantes reise gjennom helvete har bidratt til denne moderne Hollywood-liknende beskrivelsen av helvete.

 

I forhold til det vi vanligvis tenker og forkynner om en god Gud og kjærlig Far fremstår dette totalt usannsynlig, og stilt ovenfor de kriterier vi vanligvis stiller til doktriner (bibelske sannheter) så holder dette rett og slett ikke mål rent faglig.

 

For om en doktrine ikke forekommer i såkornsform i Loven, Profetene eller Salmene, kan den ikke med rette undervises som en tungtveiende bibelsk doktrine, hvis den kan undervises som bibelsk i det hele tatt. Og uten denne helt nødvendige bibelske forankringen blir man et enkelt bytte for fiendens forvirrende løgntanker som har til hensikt å sette oss ut av spill, og gjøre oss til ineffektive og uproduktive disipler.

 

Visste du at "helvete" i betydningen evigvarende straff IKKE oppfyller disse kriteriene for å bli kvalifisert som en bibelsk doktrine? Helvetes-konseptet tåler heller ikke det jeg kaller Jesus-testen, som Jesus selv beskrev i Johannes 14:6-7: "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham."

 

Jesus viste oss hvem og hvordan Gud er i tanker, ord og gjerning.

 

Hebreerne 1:3: "Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord."

 

Kolosserne 1:15: "Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står over alt det skapte."

 

Johannes 12:44-45: "Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg."

 

Johannes 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

 

Det betyr at Gud er AKKURAT som Jesus, og at man ved å kjenne Han også kjenner Gud! Jeg tror derfor ikke på dette som jeg kaller "Hollywood-inspirerte forestillingen om helvete" for verken Bibelen eller Jesu liv bekrefter det, men faktisk heller tvert i mot avkrefter det!

 

Hva advarte Jesus om da?

 

Som en kjent predikant pleier å si; jeg er glad du spør. For Jesus advarte da vitterlig om at noen kunne havne i Gehenna, men som vi har sett kan det ikke være i et brennende inferno der Gud via innleid hjelp fra Satan og hans demoner skal torturere mennesker i all evighet. Men hva snakket Han om, og ikke minst når var det dette forferdelige skulle skje?

 

La oss se om vi finner andre vers som kan hjelpe oss i å plassere Gehenna/helvete i riktig tidsperiode, og vi leser noen vers som mange tolker til å gjelde det de kaller endens tid der Jesus skal hente sine, og sende de ikke-troende i Helvete.

 

Matteus 16: 27-28: ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt."

 

Legg merke til teksten: ”Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.” Dette ikke bare indikerer, men slår fast at noen av de som hører Jesu budskap fortsatt skal være i live når alt dette skjer!

 

Markus 9:1: ”Og han la til: ”Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.”

 

Lukas 9:27: ”Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike.”

 

Hvis vi nå ser disse versene i sammenheng med Matteus 25:31: "Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet," ser vi at det umulig kan handle om verdens ende, men om det som skjedde i år 70 - i deres nære fremtid. For det var da tempelet ble revet ned som et bilde på at den gamle pakten endelig ble utfaset 40 år etter Jesus død, (like lenge som Israels folk var i ørkenen) og den nye paktens tidsalder begynte. En tidsalder (aionios) ble avsluttet, og en ny tidsalder begynte!

 

Helvete/Gehenna gjaldt de trengslene jødene opplevde da de ble massakrert i Jerusalem, og det Gehenna de havnet i var den fysiske søppelplassen utenfor Jerusalem. Jesu forkynnelse om helvete er således oppfylt, og det Jesus advarte om det skjedde. Det er altså ikke noe helvete i vente for noen av oss, verken kristne eller ikke-kristne!

 

Vi har sett at Gud kaller det å drepe ens egne barn med ild for avskyelig, og jeg kaller tanken og påstanden om at det finnes et helvete der Gud vil torturere sine barn - menneskene -  til evig tid for enda mer avskyelig. Hvordan man kan få dette til å stemme med en kjærlig og god Gud er for meg totalt uforståelig!

 

Jesus var altså ingen helvetes-forkynner som noen fullstendig feilaktig påstår, men i kjærlighet advarte Han jødene om en kommende dom over den gamle Pakten som skulle oppfylles ved at Tempelet i Jerusalem skulle rives ned og ødelegges. Denne dommen skjedde i år 70, og i dag er den nye Pakten vår virkelighet. Det kommer ingen ny stor trengsel, og heller ikke et helvete.

 

Med Bibelen i hånd avlyser jeg herved helvete, og Jesus som helvetes-forkynner! Han kom og forkynte en stor nåde fra Himmelen, og en Gud som er ubetinget kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Og Han ikke bare forkynte det, men Han beviste det med å leve det ut.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload