top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Nøklene til døden og dødsriket


Jesus taler ved DHÅ til Johannes i Åpenbaringen 1:17-18: ”Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.”

Grunnen til at Johannes er på Patmos forklarer han selv i vers 9: ”Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus.” Det er altså på grunn av Guds ord (gresk logos) som ikke betyr verken Bibel eller Skrifter, men det er på grunn av Jesus og vitnesbyrdet om Ham at Johannes befinner seg her. Johannes er alene på øya, og alt han får høre, og som han senere skriver ned er direkte fra DHÅ. Det er også åpenbart at det er Jesus som taler ved Ånden, som vi kan se i Johannes 14:18: ”Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.”

Jesus kaller DHÅ for ”JEG”. Denne bindingen mellom DHÅ og Jesus bekreftes og forsterkes ytterligere i Johannes 16:12-14: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” Jesus og DHÅ er ett, så når DHÅ taler er det Jesus som taler. Dette linker de to sammen i en uatskillelig enhet, og i vers 15 implementeres Gud i det som da blir treenigheten: ”Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.” Der har vi treenigheten – ikke tre-uenigheten - beskrevet, og DHÅ er den formidleren som Jesus fortsetter å tale igjennom også etter sin død og oppstandelse. Det er denne formidleren – DHÅ – som forteller Johannes at Jesus har nøklene til døden og dødsriket. Hva det betyr skal vi se litt sammen på. Døden, gresk thanàtos, betyr legemlig død, dødsfare, Kristi død, evig død, åndelig død og døden personifisert. Den vanlige forståelse av dette ordet er den fysiske døden som inntreffer når et mennesker dør legemlig. Thanàtos er brukt 120 ganger i NT, og mest om Jesu død. Konsekvensen av fallet i Edens Hage var som vi kjenner til at døden kom inn i verden, men denne døden ikke var en umiddelbar fysisk død, men begynte som en adskillelse i menneskets sinn fra Gud. Vi trodde Gud var vår fiende, men Gud så fremdeles på oss som Hans barn, noe Jesu død på korset bekreftet. Han elsket oss selv om vi syndet, for Gud er kjærlighet (1 Johannes 4:8) Siden det er en organisk forbindelse mellom sinnet og kroppen, kom også den legemlige døden etterhvert inn som en konsekvens av fallet og adskillelsen fra Gud i våre sinn. Men som vi leste i Åpenbaringen 1: 18 har Jesus nå nøkkelen til døden, og på korset var vi vitne til at Han døde legemlig for alle mennesker. Men Jesus kommer med flere nøkler, nøklene til dødsriket. Dette dødsriket heter på gresk Hadés, og kommer fra det hebraiske ordet sheol. Dette ordet er muligens dannet av et ord med opprinnelig mening ”å spørre, etterforske”. Eller så er det avledet av et annet ord med betydningen ”fordypning, grop”. Meningen blir da ”dypet – et sted langt der nede”. (ref. Studiebibelen Hermon Forlag) I GT er dødsriket et lukket område, som ikke skal utforskes. (1 Mosebok 18:11 og 1 Samuelsbok 28:7) Legemet går i graven, men sjelen (menneskets ånd) går til dødsriket. Dette betyr at selve mennesket føres ned til dødsriket. (Salme 49:15, 55:16) i motsetning til himmelen der vi føres opp. Det finnes også en rekke utsagn i GT som peker mot en forløsning fra dødsriket - hades. (1 Samuelsbok 2:6, Salme 16:10, Esekiel 26:19, Daniel 12:11-2, Job 19:15-27) Dødsriket kan derfor betraktes som et MULIGHETENS sted (ref. studiebibelen Hermon Forlag) hvor Gud fortsatt kan handle med sin skapning. (Amos 9:2, Salme 139:8) I forbindelse med oppstandelsestroen innen jødedommen får hades karakter av midlertidig oppholdssted for de døde, og i sen-jødedommen snakkes det om tilstandene i dødsriket. I NT forekommer utrykket hades 10 ganger (4 ganger i Jesu forkynnelse). Hades er i motsetning til Gehenna et midlertidig oppholdssted, og Kristus har ved sin oppstandelse underlagt seg dødsriket.

Han har nå nøklene til både døden og dødsriket! I Matteus 16:18-19 sier Jesus dette til Peter: ”Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.”

Jesus profeterer her om det samme Han sier til Johannes på Patmos – dødsrikets nøkler skal gis til menigheten, som er Hans legeme her på jorden. Jeg tror at nøklene til dødsriket kan forstås å være summen av åpenbaringene som viser oss at Jesus er Gud, som vi kan lese i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Dette ser du også i Hebreerne 1:3, Johannes 14:6-7, Kolosserne 1:15: ”Han er den usynlige Guds bilde” Det verset jeg liker best, for å si det på den måten, er 1 Johannes 1:15: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.”

Den normale oppfatning var at Gud var både god og ond, lys og mørke, og at Han belønnet eller straffet deg basert på dine gjerninger. Men Johannes gikk imot den rådende oppfatning om Gud, og sier at Gud er bare lys! Jakob sier i Jakob 1:16: ”TA IKKE FEIL min kjære brødre!” Og han fortsetter med det som han mener er så viktig å ikke ta feil av i vers 17: ”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.”

Jakob bruker sterke ord for å si til oss at Gud er bare god! Nøklene til dødsriket kan forstås dithen at det er sannheter som hver for seg forteller oss hvem Gud er, som i sum vil sette oss fri fra de mange misforståelser som stammer fra den løgnen Lucifer fortalte til Adam og Eva. Den løgnen som hevder at Gud ikke hadde et rent relasjonelt forhold til oss som en ubetinget kjærlig og god Far, men at det var prestasjonsbasert. Jeg tror at disse nøklene gis til mennesker i dag ved at Jesus taler ved DHÅ, som Han gjorde til Johannes og også til Paulus.

Apostlenes gjerninger 22:7-8: ”Jeg falt til jorden og hørte en røst si til meg: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Jeg spurte: Hvem er du, Herre?» Da sa han til meg: Jeg er Jesus fra Nasaret, han som du forfølger.”

DHÅ presenterer seg selv som Jesus, og da trekkes det samtidig et likhetstegn mellom Jesus og menigheten, som Saul forfulgte. Jesus sier at Han ER menigheten, og menigheten er dermed ikke lenger en bygning med et presteskap og diverse ofringer. Som Johannes fikk sine åpenbaringer på Patmos ved DHÅ, altså Jesus, Paulus fikk sine på samme måten, tror jeg disse nøklene til dødsriket i dag gis til mange mennesker av Jesus personlig. Han taler fremdeles ved DHÅ fra Himmelen for å veilede oss til den fulle sannheten; sannheten om at Jesus er Gud. Nøklene til døden og dødsriket er i Jesus, og de ER Jesus! Ta dem i mot!


bottom of page