Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jamen Jesus sa det jo?


Jesus kom for å vise oss Faderen, og i Johannes 1:18 står det: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Utallige er de historier som viser og beviser Hans ubetingede kjærlighet og nåde, og gjennom Jesus liv får vi demonstrert Guds hjerte. Han er det stikk motsatte av hva jødene trodde, nemlig en Gud de måtte tilfredsstille via deres egne gjerninger.

Gud var akkurat som Jesus - ren og ubetinget kjærlighet. (1 Johannes 4:8) Det helt sentrale i Jesus liv er korset, der det står i midten av menneskehetens historie og bekrefter Guds ubetingede kjærlighet til oss. I Lukas 23:34 sier Jesus disse kjente ordene, ikke bare til dem som hørte Ham der og da, men til alle mennesker på jorden: ”Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” Det var Gud, den Hellige Ånd, og Jesus – den treenige Gud – som via disse ord bekreftet at Guds kjærlighet til oss alltid har vært uten betingelser. I dette øyeblikket ble alle mennesker som har levd, fra den første Adam og til det siste mennesket som vil bli født, bekreftet at de i Guds hjerte og sinn alltid har vært tilgitt og elsket. Til og med de som aktivt tok livet av Jesus var inkludert, og selv om det for oss er litt mye å ta inn over oss, så viser dette oss storheten i Guds nåde og kjærlighet. Tilgivelsen som ble bekreftet på korset strakk seg også bakover i tid, og det bekreftes i Hebreerne 9:15: ”Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.” De som var der på Golgata var selvsagt også inkludert i denne ubetingede tilgivelsen, og det er en måte kanskje det aller vanskeligste å forstå? Tenk at de soldatene som hånte, torturerte, og korsfestet Jesus, ble tilgitt? For ikke ba de om tilgivelse, ikke omvendte de seg, og hadde de blitt gitt muligheten til det så hadde de med stor sannsynlighet avvist den, men allikevel så inkluderes også disse menneskene i Guds kollektive tilgivelse? Dette rokker med vår forståelse av premissene for tilgivelse, da vi ofte tenker med den gamle Pakts briller på der konseptet ”straff og belønning” var det som gjaldt. Der måtte tilgivelse fortjenes via omvendelse og bønn, og det var følgelig ikke av nåde alene. Den som hadde forbrutt seg mot Guds bud ble ikke tilgitt før synderen hadde betalt straffen, og oppfylt kravene for å motta sin da fortjente tilgivelse. Men her demonstrer altså Gud noe helt annet, og tilgir selv de som tar livet av Hans sønn? Men Jesus sa jo selv ordene: "Tilgi dem!" og da har vi ikke noe annet valg enn å tro det. Men hva med oss da? Det er jo greit nok at tilgivelsen gjaldt der og da samt bakover i tid som vi leste i Hebreerne 9:15, men hva med fremover i tid? Noen hevder nemlig at tilgivelse ikke gjelder fremover i tid, men hør.

Hvis tilgivelsen ikke dekket fremtidige synder ville ingen etter Jesus død på korset kunne blitt frelst, og vi som ble født over 2000 år etterpå hadde vært født fortapt og uten håp om redning! Noen tror også at tilgivelsen gjelder fram til den enkeltes frelses-tidspunkt, men etter frelsen bygges opp et nytt synderegister som via gammeltestamentlige omvendelser og bønn må løftes fram for Gud og kontinuerlig tilgis. Hvis ikke så vil du gå fortapt på det som har fått betegnelsen "ubekjent synd". Denne livsstilen fører mennesker inn i trelldom og frykt, og de som lever på denne måten er rett og slett blinde for herligheten i den nye Pakten. De forstår ikke fullt ut hva som skjedde på korset, og lever i frykt for å ikke strekke til! (1 Johannes 4:17-18) De fleste vil si seg enige i at vi må forholde oss til Bibelen, og at den er fasiten, så la oss derfor se hva den sier i Hebreerne 9:26: ”Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer.” Legg merke til at det står: ”en gang for alle!”

Ved ett offer er synden er utslettet for alle mennesker i fortid, nåtid og fremtid, og ingen mennesker vil derfor gå fortapt på grunn av synd - kun ved å ikke ta i mot Jesus! Hebreerne 10:10 sier: ”I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.”

Romerne 5:18-19: ”Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet.” Alle mennesker er tilgitt i Kristus, ufortjent og av nåde. Men så kommer det som uroen noen, og det er hva Jesus sa før korset som her i Markus 11:25-26: ”Men når dere står og ber